ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Απορρήτου της VIDA TOURS EOOD

Ι. Θέμα
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου, εφεξής καλούμενη “Πολιτική Απορρήτου”, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η VIDA TOURS EOOD, εφεξής θα αναφέρεται ως “Παροχέας”, “Διαχειριστής”, “Εμείς” ή/και “εμείς”, ιδιοκτήτης / χειριστής του ιστότοπου: Το https://panoramahillhotel.com/, εφεξής «Ιστότοπος», επεξεργάζεται (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, συλλέγει και αποθηκεύει) προσωπικά δεδομένα υποκειμένων προσωπικών δεδομένων, όπως οι χρήστες του Ιστότοπου και των υπηρεσιών του Παρόχου, εφεξής ως «Χρήστης (ες)», «Εσείς» ή/και «Εσείς», καθώς και τα δικαιώματα του τελευταίου ως προς αυτό.
Ο όρος “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” που χρησιμοποιείται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων έχει την έννοια που του αποδίδεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένα. δεδομένων και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, εφεξής καλούμενη ως «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή/και η «ΑΠΔ», συγκεκριμένα: «κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο δεδομένων»)· ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως αναφέροντας ένα αναγνωριστικό όπως όνομα, αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, διαδικτυακό αναγνωριστικό ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν συγκεκριμένα το άτομο , τη φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του ατόμου».
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε σύντομες πληροφορίες για:
• Ο πάροχος,
• Η αρμόδια εποπτική αρχή,
• Η νομική βάση πάνω στην οποία επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα
• Οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα,
• Αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων,
• Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε,
• Περίοδος αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων,
• Πρόσβαση και μετάδοση προσωπικών δεδομένων και
• Τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις που παρέχει ο ΥΠΔ στα υποκείμενα των δεδομένων.

II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
1. Όνομα: VIDA TOURS EOOD, UIC 131122843
2. Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: Vidin, 2 Baba Vida Str. – Παλιό Λουτρό
3. Τηλ.: +302594022353, e-mail: reservations@panoramahillhotel.com
4. Εγγραφή σε δημόσια μητρώα: Εμπορικό Μητρώο στον Οργανισμό Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

III. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

1. Τίτλος: Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
2. Διεύθυνση: Σοφία 1592, Blvd. “Καθ. Τσβετάν Λαζάροφ”№ 2
3. Τηλέφωνο: 02 915 3 518
4. E-mail: kzld@cpdp.bg
5. Ιστότοπος: https://www.cpdp.bg/

IV. ΛΟΓΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Επεξεργαζόμαστε (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά: συλλέγουμε και αποθηκεύουμε) τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε σχέση με τις δραστηριότητές μας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων .
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω λόγους:
• Συγκατάθεση του Χρήστη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
• Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Παρόχου προς τον Χρήστη.
• Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του Χρήστη πριν από τη σύναψη σύμβασης.
• Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις του Παρόχου.
• Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του Παρόχου για την άσκηση των δραστηριοτήτων του.

V. ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα των Χρηστών σε σχέση με την υλοποίηση των υπηρεσιών και την επικοινωνία μας σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Επικοινωνία και ταυτοποίηση κατά την εκτέλεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών και σύμβασης πώλησης (συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης σχετικής σύμβασης).
• Επικοινωνία, αναγνώριση, επεξεργασία και εκτέλεση ερωτημάτων, παραγγελιών, αιτημάτων, κρατήσεων, αγορών αγαθών ή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας για τη σύναψη σύμβασης, αποδοχή παραγγελιών, αποστολή αγαθών, επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με ακύρωση παραγγελιών, κρατήσεις, επιστροφή των αγορασθέντων αγαθών, επιστροφή των καταβληθέντων ποσών κ.λπ.)
• Εκπλήρωση φορολογικών και άλλων νομικών υποχρεώσεων.
• Λογιστικούς σκοπούς σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών μας.
• Προστασία των έννομων συμφερόντων μας σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς κρατικούς και δημοτικούς φορείς (π.χ.: Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, Υπουργείο Εσωτερικών).
• Προστασία των έννομων συμφερόντων μας σε σχέση με την αποθήκευση πληροφοριών με σκοπό την προστασία έναντι νομικών ή φορολογικών αξιώσεων και τη βελτίωση της απόδοσης της Ιστοσελίδας.
• Προστασία της ασφάλειας πληροφοριών της Ιστοσελίδας.
• Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας.
• Παροχή διαφημιστικού περιεχομένου προς το συμφέρον του Χρήστη.
Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων αρνηθεί να μας παράσχει ορισμένα ή όλα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον σχετικό σκοπό που αναφέρεται παραπάνω, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε τη σχετική υπηρεσία (π.χ. να εκτελέσουμε σύμβαση με τον σχετικό χρήστη) ή να συμμορφωθούμε με την σχετικές νομικές απαιτήσεις (π.χ. να δοθεί η δυνατότητα στο υποκείμενο των δεδομένων να ασκήσει τα δικαιώματά του βάσει του ORD).

VI. ΑΡΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τηρούμε τις ακόλουθες αρχές κατά τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων:
• νομιμότητα, καλή πίστη και διαφάνεια.
• περιορισμός των σκοπών της επεξεργασίας.
• περιορισμός της περιόδου διατήρησης για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα.
• ελαχιστοποίηση των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
• ακρίβεια και επικαιρότητα των δεδομένων.
• ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα της επεξεργασίας δεδομένων και διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.
VII. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Συλλέγουμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων των Χρηστών για τους ακόλουθους σκοπούς και για τους ακόλουθους λόγους:
• Τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα και επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση e-mail), καθώς και άλλα δεδομένα που μας παρέχετε οικειοθελώς, με σκοπό την επεξεργασία των ερωτήσεών σας, την παροχή προσφορών υπηρεσιών και την παροχή υπηρεσιών από εμάς κατόπιν αιτήματός σας , συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μαζί σας από την άποψη αυτή, και με βάση τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματός σας για την πιθανή σύναψη σύμβασης, την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή συναινείτε στην επεξεργασία που παρέχεται από εσάς·
• Τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα και επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση e-mail) και πληροφορίες που σχετίζονται με πληρωμή και επιλεγμένους τρόπους πληρωμής για σκοπούς έκδοσης και αποστολής λογιστικών/φορολογικών εγγράφων (τιμολόγια) σε σχέση με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μαζί σας από αυτή την άποψη, και με βάση τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματός σας για την πιθανή σύναψη σύμβασης, την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή την εκτέλεση της νομικής μας υποχρέωσης·
• Η διεύθυνση IP, οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και η προτιμώμενη γλώσσα, οι σελίδες που επισκεφτήκατε, καθώς και οι ενέργειες που έγιναν για την αποστολή ειδοποιήσεων Push, εάν επιθυμείτε να τις λαμβάνετε.
• Η διεύθυνση IP σας, σελίδες που επισκεφτήκατε, για λόγους ασφάλειας πληροφοριών.
• Άλλα δεδομένα που μπορεί να είναι απαραίτητα σε ορισμένες περιπτώσεις ή σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών σε Χρήστες από την πλευρά μας, συμπεριλαμβανομένων απαραίτητων για την εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων (π.χ. ημερομηνία γέννησης, υπογραφή, PIN) ή άλλα δεδομένα που οι Χρήστες επιλέγουν να μοιραστούν οικειοθελώς μαζί μας και βάσει της εκτέλεσης μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, συναινείτε στην επεξεργασία που παρέχεται από εσάς ή στη συμμόρφωση με τη νομική μας υποχρέωση.
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί «cookies», τα οποία είναι μικρά αρχεία που κατεβαίνουν στον υπολογιστή σας για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστες του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην ειδική σελίδα πολιτικής “cookie” εδώ.
Δεν επεξεργαζόμαστε ούτε συλλέγουμε από Χρήστες ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (για παράδειγμα: δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, καθώς και δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή και τον σεξουαλικό προσανατολισμό του υποκειμένου των δεδομένων).
Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά στην αυτόματη επεξεργασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ.
Συνήθως λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων. Ωστόσο, είναι δυνατή η λήψη προσωπικών δεδομένων από άλλα πρόσωπα όπως: άλλους υπαλλήλους, την εταιρεία όπου εργάζεται το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, καθώς και από διαθέσιμες στο κοινό πηγές όπως το Εμπορικό Μητρώο και το Μητρώο Νομικών Προσώπων Μη Κερδοσκοπικών Προσώπων στο Οργανισμός για τις εγγραφές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

VIII. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από το απαραίτητο για την εκπλήρωση του αντίστοιχου σκοπού επεξεργασίας ή της νομίμως καθορισμένης περιόδου, όπου ισχύει. Για παράδειγμα:
• τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας θα αποθηκευτούν έως ότου εκπληρωθεί το αίτημα ή ικανοποιηθεί το ερώτημα σχετικά με το οποίο επικοινωνήσατε μαζί μας, καθώς και για ένα μέγιστο διάστημα στη συνέχεια για στατιστικές και αναλύσεις μάρκετινγκ.
• προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ μας και του αντίστοιχου Χρήστη, θα αποθηκεύονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δέκα χρόνια, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο η σύμβαση αναφέρεται για φορολογικούς σκοπούς ;
• τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την έκδοση φορολογικών παραστατικών (τιμολόγια) θα αποθηκεύονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δέκα χρόνια, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο το έγγραφο αναφέρεται για φορολογικούς σκοπούς.
• προσωπικά δεδομένα των συνεργατών/προμηθευτών μας που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ μας και του αντίστοιχου συνεργάτη/προμηθευτή θα αποθηκεύονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο αναφέρεται η σύμβαση για φορολογικούς σκοπούς·
• τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στις διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής θα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από τη στιγμή της οριστικής ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης/επιλογής στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων, αντίστοιχα μετά τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής τη διαδικασία, εκτός εάν το εν λόγω υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οπότε το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς να αιτιολογήσει την ανάκληση της συγκατάθεσής του.
Η περίοδος διατήρησης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τη διάρκεια της έννομης σχέσης που έχει προκύψει μεταξύ μας και του εκάστοτε Χρήστη, καθώς και από τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Όπου υπάρχει ένδειξη πιθανής νομικής αξίωσης ή ευθύνης, αυτές οι προθεσμίες θα παρατείνονται ανάλογα. Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη (π.χ. στην περίπτωση προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τρίτους για άμεσο μάρκετινγκ), αποθηκεύουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα εφόσον έχουμε έγκυρη συγκατάθεση για την επεξεργασία τους.
Μετά την παρέλευση των παραπάνω προθεσμιών, λαμβάνουμε την απαραίτητη μέριμνα να διαγράψουμε ή/και να καταστρέψουμε τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

IX. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Κατ’ αρχήν, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που επεξεργαζόμαστε είναι διαθέσιμα στους υπαλλήλους, τους εκπροσώπους και τους συνεργάτες μας που τα χρειάζονται για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή/και την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων (π.χ. παροχή υπηρεσίας βάσει σύμβασης με Χρήστη). Από αυτή την άποψη, είναι δυνατό, κατά την κρίση μας και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ORD, να μεταφέρουμε όλα ή μέρος των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους όπως λογιστές, επαγγελματίες συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων (για οικονομικούς και λογιστικούς σκοπούς και διοικητικές υπηρεσίες), πλατφόρμες cloud για επεξεργασία / αποθήκευση δεδομένων (για τους σκοπούς των οργανωτικών υπηρεσιών της δραστηριότητάς μας, π.χ. αποθήκευση και επεξεργασία συμβάσεων με χρήστες πλατφορμών cloud για μεγαλύτερη ασφάλεια), εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (για τους σκοπούς των οργανωτικών υπηρεσιών αποστολή συμβάσεων σε χαρτί σε χρήστες), παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, διαχείριση συστήματος, υπηρεσίες μάρκετινγκ (με σκοπό την παροχή πιο αξιόπιστης και ποιοτικής εργασίας στον ιστότοπο και ασφαλέστερη επεξεργασία δεδομένων), παρόχους υπηρεσιών αποθήκευσης ξένων πληροφοριών (π. εταιρείες φιλοξενίας) (για σκοπούς υλοποίησης συμβάσεων με Χρήστες).
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών, όλα ή μέρος των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί επίσης να διατεθούν στις δημόσιες αρχές.
Δεν σκοπεύουμε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ή σε διεθνείς οργανισμούς.

Χ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ανά πάσα στιγμή κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, εσείς, το υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
• • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και να αποκτήσετε πρόσβαση και να αντιγράψετε αυτά τα προσωπικά σας δεδομένα. σε περίπτωση που ζητήσετε περισσότερα από ένα αντίγραφα τέτοιων προσωπικών σας δεδομένων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταβάλετε ένα τέλος για κάθε επιπλέον αντίγραφο.
• Δικαίωμα διόρθωσης / διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν πιστεύετε ότι είναι ανακριβή ή ελλιπή. Θα κάνουμε τέτοιες διορθώσεις / διορθώσεις χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
• Δικαίωμα διαγραφής / λήθης – σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. τα σχετικά προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν· έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ορισμένων προσωπικών δεδομένων για τα οποία δεν υπάρχει άλλη νομική βάση ) μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από τα μητρώα μας / τη βάση δεδομένων μας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να αρνηθούμε τη διαγραφή τέτοιων προσωπικών δεδομένων σας (π.χ. η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια συγκεκριμένη νομική υποχρέωση ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή προστασία νομικών αξιώσεων).
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ. η επεξεργασία ορισμένων προσωπικών δεδομένων είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν αυτά τα δεδομένα), έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό στον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ;
• Δικαίωμα φορητότητας – όταν τα προσωπικά σας δεδομένα παρέχονται από εσάς και υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένο τρόπο, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα να σας διαβιβαστούν σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και να μεταφερθούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν είναι τεχνικά εφικτό·
• Δικαίωμα αντίρρησης – έχετε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς, οπότε θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα για τον συγκεκριμένο σκοπό, εκτός εάν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους (π. έχετε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οπότε θα τερματίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση).
• Δικαίωμα αντίρρησης στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ – έχετε το δικαίωμα να μην αποτελέσετε αντικείμενο απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, και έχετε όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν για εσάς σε περίπτωση που υπόκειστε στις νομικές συνέπειες αυτής της επεξεργασίας·
• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία – σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει συγκατάθεσης, ανά πάσα στιγμή, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την απόσυρσή της.
Σε περίπτωση που, κατόπιν αιτήματος ενός Χρήστη, διαγράψουμε τα προσωπικά του δεδομένα από τη βάση δεδομένων μας, θα αποθηκεύσουμε μόνο τις πληροφορίες που μπορεί να είναι απαραίτητες για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας ή για τις δημόσιες αρχές.
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας ενημερώσουμε για όλους τους παραλήπτες στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία έχει ζητηθεί διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμός της επεξεργασίας. Ενδέχεται να αρνηθούμε να παράσχουμε αυτές τις πληροφορίες εάν αυτό θα ήταν αδύνατο ή θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια.
Σε περίπτωση που απαιτείται να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα, να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, να παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με τους παραλήπτες στους οποίους παρασχέθηκαν τα προσωπικά δεδομένα, να ζητήσουμε να διορθωθεί, να διαγραφεί ή να περιοριστεί η επεξεργασία του ή να παρέχεται πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και σε περίπτωση ανησυχιών σχετικά με την ταυτότητα του αιτούμενου Χρήστη, ενδέχεται πρώτα να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για να επαληθεύσουμε την ταυτότητα του εν λόγω υποκειμένου των δεδομένων.
Σε περίπτωση που υπάρχει τρίτο μέρος στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο οποίο έχουν μεταφερθεί όλα ή μέρος των προσωπικών σας δεδομένων (όπως ορίζεται στο Μέρος IX παραπάνω), όλα τα παραπάνω αιτήματα θα προωθηθούν σε αυτό το τρίτο μέρος.
Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων είναι δωρεάν για τους Χρήστες, εκτός εάν τα αιτήματα που υποβάλλονται είναι σαφώς αβάσιμα ή υπερβολικά. Σε μια τέτοια περίπτωση, ενδέχεται είτε να επιβάλουμε ένα εύλογο τέλος για την εκτέλεση του αιτήματος είτε να αρνηθούμε να προβούμε σε ενέργειες σχετικά με το αίτημα.
Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση: reservations@panoramahillhotel.com

XI. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υπόκεινται σε νόμιμη επεξεργασία ή ότι κάποιο από τα δικαιώματά σας που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει παραβιαστεί, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων που αναφέρεται στο Μέρος III παραπάνω την Πολιτική Απορρήτου. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την προστασία των δικαιωμάτων σας στο δικαστήριο.
Σε περίπτωση που ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές απορρήτου / απορρήτου αυτών των άλλων ιστότοπων, επειδή όταν επισκέπτεστε αυτές τις σελίδες, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία από τους εν λόγω ιστότοπους, οι οποίες επεξεργάζονται δεν καλύπτεται από την Πολιτική Απορρήτου.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την Πολιτική Απορρήτου κατά την κρίση μας και όταν κρίνουμε σκόπιμο.